•  

 • BOLDOG TÁBOR®

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


  Az SFS LEVEL Szolgáltató Kft. (székhely: 3724 Újlengyel, Határ utca 3.; cégjegyzékszám: 13-09-148969; adószám: 23456660-2-13; a továbbiakban: “Társaság”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.


  A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul.


  A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

  I. Adatkezelő
  Az adatok kezelője: SFS LEVEL Szolgáltató Kft.
  A társaság székhelye: 2724 Újlengyel, Határ utca 3.
  Cégjegyzékszáma: 13-09-148969
  Adószáma: 23456660-2-13
  Telefonszáma: +36 30777 5411
  Email címe: info@boldogtabor.hu


  II. Általános fogalmak


  a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

  b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

  c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

  d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

  g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


  További hivatkozott jogszabályok:

  Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
  Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  Tht.: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény


  III. A Társaság adatkezelései


  Adatkezelés leírása

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama


  HONLAP LÁTOGATÁSA

  A Társaságnak a http://www.boldogtabor.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság nem használ sütiket a látogatók preferenciáinak elemzésére, a weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt, továbbá semmi olyan személyes adatot nem gyűjt, amely alapján egy személy azonosítható lenne. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben nem kezel személyes adatot.


  JELENTKEZÉS A TÁBORBA, HELYFOGLALÁS, FIZETÉS

  A Társaság honlapján a jelentkezési lap kitöltése esetén a tervezett tábori tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: a szülő/gondviselő/törvényes képviselő és a táborozó neve, e-mail címe és telefonszáma. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint tájékoztatás és a tábori tartózkodás megvalósítása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. A Társaság honlapján történő foglalás, valamint fizetés kapcsán a Társaság az Szvt. 169. §-a szerinti bizonylat kiállításához szükséges személyazonosító adatokat, lakcímadatokat, kontaktinformációkat kezel.


  VISSZAIGAZOLÁS, E-MAILEK KIKÜLDÉSE

  Amennyiben az érintett jelentkezési lapot tölt ki, a Társaság saját döntése szerint visszaigazoló és tájékoztató adattartalmú e-mailt, esetleg e-maileket küld neki. A jelentkezési lap elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. A jelentkezéshez a név, cím, telefonszám és e-mail cím megadása szükséges, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése. Az adatokat a Társaság mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, illetve hozzájárulását egy erre vonatkozó e-mailben vissza nem vonja. Az adatkezelés célja a Társaság által történő közvetlen üzletszerzés direkt marketing tevékenységen keresztül, ennek keretében az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló Grt. 6. § (5) bekezdése. Az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig tart.


  ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATATAINAK KEZELÉSE

  A Társaság nem kezel közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett és célzott önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása lenne [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adná meg. Az adatkezelés időtartama jelen esetben nem releváns.


  KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS A Társaság a székhelyen kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert nem üzemeltet.


  IV. Az adatok megismerésére jogosultak köre

  A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.


  A Társaság az adatkezelések során jelenleg nem veszi igénybe adatfeldolgozók szolgáltatásait.


  V. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

  5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

  Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

  a) milyen személyes adatait,

  b) milyen jogalapon,

  c) milyen adatkezelési cél miatt,

  d) milyen forrásból,

  e) mennyi ideig kezeli,

  f) a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.


  A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

  A Társaság az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.


  Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.


  Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

  Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.


  5.2. A helyesbítéshez való jog

  Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.


  A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

  a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy

  b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

  5.3. A törléshez való jog


  Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.


  5.4. A zároláshoz való jog

  Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.


  5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

  a) ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).


  Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.


  A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.


  A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.


  5.6. A tiltakozáshoz való jog

  Amennyiben az érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.


  Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

  a) az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

  b) az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

  Amennyiben az érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az érintett adatait a Társaság ezen célból tovább nem kezelheti.


  5.7. A jogorvoslathoz való jog


  5.7.1. Társasággal történő vitarendezés

  Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.


  5.7.2. Panasztételhez való jog

  Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.


  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

  Telefon: +36(1)3911400

  Telefax: +36(1)3911410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Web: naih.hu


  5.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

  Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait. A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.


  VI. Egyéb tájékoztatások

  6.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

  Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).


 •